Καταστατικό σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο A'
Άρθρο 1
Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα

Ιδρύεται επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.ΕΚ)». Η απόδοση του ονόματος του Σωματείου στην αγγλική γλώσσα είναι «Hellenic Society for Medical Education (HESME)»
Έδρα του σωματείου ορίζεται η Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην οδό Τσιμισκή 44, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54623. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, το σωματείο δύναται να δημιουργεί παραρτήματα σε άλλες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την αντιμετώπιση των αναγκών των δραστηριοτήτων του.
Το σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία, η δε λειτουργία διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος και την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία περί Σωματείων.
Η Εταιρεία έχει σφραγίδα που τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά της. Η σφραγίδα είναι κυκλική και φέρει περιφερειακά, εντός δύο ομοκέντρων κύκλων, τις λέξεις «ΕΛληνική Εταιρεία Ιατρικής ΕΚπαίδευσης» και την ημερομηνία ίδρυσης.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Το σωματείο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, σκοπός δε αυτού είναι να προαγάγει την εκπαίδευση και την έρευνα στην ιατρική επιστήμη και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση των επιστημονικών ικανοτήτων των μελών της, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
Το σωματείο έχει περιοριστικά τον ανωτέρω σκοπό και κάθε παρέκκλιση από αυτόν απαγορεύεται απόλυτα, χωρίς τροποποίηση του παρόντος.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ

Ο σκοπός του σωματείου θα επιδιώκεται με κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου τρόπο, κυρίως δε με τα παρακάτω ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς αναφερόμενα μέσα:

 1. Με τη δημιουργία της αναγκαίας οργάνωσης
 2. Με την έκδοση επιστημονικού εντύπου που θα αναφέρεται σε ποικίλα θέματα.
 3. Με την οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων για την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων (συναντήσεις των μελών της Εταιρείας, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια κλπ).
 4. Με την ενθάρρυνση και προαγωγή με όποιο δυνατό τρόπο της έρευνας στο τομέα της Ιατρικής.
 5. Με την προαγωγή της συνεργασίας με άλλους επιστημονικούς, ακαδημαϊκούς ή/και επαγγελματικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, και άλλες χώρες του εξωτερικού, με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων, την εκπαίδευση και την έρευνα.
 6. Με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αύξηση του αριθμού των μελών του και τη φροντίδα για τη δημιουργία των καταλλήλων κινήτρων, προκειμένου να επενδύουν προς την κατεύθυνση της επιτυχίας των σκοπών της.
 7. Με τη γνωμοδότηση επί θεμάτων πρόληψης νοσημάτων όταν αυτό ζητείται από οποιονδήποτε φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) ή πρόσωπο.
 8. Με την εκπόνηση οδηγιών και συστάσεων, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες της επιστήμης σε θέματα που αφορούν την πρόληψη των νοσημάτων.
 9. Με την οργάνωση επιμέρους τμημάτων ειδικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος ή/και κατάλληλων ομάδων εργασίας για την επιτυχία του σκοπού του
 10. Με την εκπόνηση ερευνητικών πρωτοκόλλων, το συντονισμό της υλοποίησής τους από τα μέλη του και την οικονομική υποστήριξή τους, εφόσον υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες
 11. Με τη συμβολή στη σύνδεση και συνεργασία του Σωματείου με άλλες συναφείς με το αντικείμενο Επιστημονικά Σωματεία και Επιστημονικές Εταιρείες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
 12. Με την επιδίωξη της συμβολής Ελλήνων και ξένων επιστημόνων στις επιστημονικές δραστηριότητες του σωματείου

Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ

 1. Από το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται Ειδική Επιτροπή επί των οικονομικών θεμάτων, της οποίας αποστολή θα είναι η συγκέντρωση πόρων. Οι πόροι της Εταιρείας αποτελούνται από:
 • Τα δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών.
 • Τις ετήσιες συνδρομές των μελών
 • Τις δωρεές-κληροδοτήματα, κληρονομίες, εράνους και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις-εισφορές.
 • Τις εισπράξεις από συνέδρια, γιορτές και εν γένει δημόσιες εμφανίσεις της Εταιρείας.
 • Τις συνδρομές και εισπράξεις από διαφημίσεις στο περιοδικό έκδοσης του Σωματείου ή κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων-συνεδριάσεών του.
 • Τις τυχόν έκτακτες εισφορές των μελών που ορίζονται από τη Γ.Σ. για κάλυψη αναγκών.
 • Τους τόκους καταθέσεων και τα έσοδα από τυχόν επενδύσεις και περιουσιακά στοιχεία.
 • Τις ενισχύσεις από κρατικούς φορείς σε χρήματα και υλικά.
 • Όποιο άλλο νόμιμο έσοδο, του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς του σωματείου και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Κληρονομίες καταλειπόμενες στο σωματείο γίνονται δεκτές πάντοτε επ’ ωφελεία απογραφής.

 1. Το ποσό του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται στις Γ.Σ. και είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.
 2. Το σωματείο έχει το δικαίωμα, αν τούτο καταστεί απαραίτητο, να επιβάλει και έκτακτες εισφορές στα μέλη του για την αντιμετώπιση έκτακτων εξόδων που προκύπτουν από την εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Τα ποσά των εκτάκτων εισφορών αποφασίζονται από το Δ.Σ., αν δεν υπερβαίνουν ως ποσό το ποσό μιας ετήσιας συνδρομής, διαφορετικά θα πρέπει να εγκρίνονται και από την Γ.Σ..
 3. Η ακίνητη περιουσία του σωματείου αποκτάται, μεταβιβάζεται, ή πωλείται για λογαριασμό του, μόνο κατόπιν απόφασης της Γ.Σ. των μελών.

Free Joomla! template by Age Themes