Καταστατικό σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο B'
Άρθρο 5
ΜΕΛΗ

Τα μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε 1) τακτικά, 2) δόκιμα, 3) επίτιμα, 4) αντεπιστέλλοντα και 5) χορηγά.

Άρθρο 6
Τακτικά Μέλη

Τα τακτικά μέλη είναι Έλληνες πολίτες που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτική πράξη. Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να έχουν είναι πτυχίο Ιατρικής ή άλλης βιολογικής επιστήμης οιουδήποτε πανεπιστήμιου και κλινική ή ερευνητική ή διδακτική ενασχόληση με την ιατρική ή συναφείς επιστήμες. Η ενασχόληση θα αποδεικνύεται με τη δημοσίευση μιας τουλάχιστον πρωτότυπης εργασίας σε Ελληνικό ή διεθνές περιοδικό.

Άρθρο 7
Δικαιώματα Τακτικών Μελών

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα αξιώματα του Σωματείου, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό, συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και στις συνεδριάσεις του, λαμβάνουν το επιστημονικό έντυπο που εκδίδει το Σωματείο και καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ και τη συνδρομή κάθε χρόνο.
Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όσα μέλη, την ημέρα των εκλογών, είναι οικονομικώς τακτοποιημένα.
Μέλος δεν δικαιούται ψήφου, αν η απόφαση αφορά την επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του σωματείου και αυτού ή του συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος μέχρι και του τρίτου βαθμού.

Άρθρο 8
Δόκιμα Μέλη

Τα δόκιμα μέλη είναι Έλληνες πολίτες που ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχουν καταδικασθεί για ατιμωτική πράξη. Απαραίτητο προσόν είναι πτυχίο Ιατρικής ή συναφούς με αυτή επιστήμης.

Άρθρο 9
Δικαιώματα Δόκιμων Μελών

Τα δόκιμα μέλη θα μεταπίπτουν στην κατηγορία των τακτικών μελών, μετά από αίτηση τους, αμέσως μόλις δημοσιεύσουν μία τουλάχιστον πρωτότυπη εργασία σε Ελληνικό ή διεθνές περιοδικό. Σε αντίθετη περίπτωση, μετά παρέλευση πενταετίας, θα διαγράφονται αυτομάτως. Δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ούτε του εκλέγεσθαι, συμμετέχουν όμως στις συνελεύσεις και συνεδριάσεις της Εταιρείας και λαμβάνουν τον λόγο να εκφράσουν τις απόψεις τους, χωρίς δικαίωμα ψήφου επί του θέματος. Καταβάλλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια συνδρομή. Λαμβάνουν το έντυπο της Εταιρείας.

Free Joomla! template by Age Themes