Καταστατικό σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 10
Επίτιμα Μέλη

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 2/3 όλων των μελών, σε ένδειξη τιμής, άτομα που έχουν παράσχει εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη ή έχουν επί μακρό εργασθεί υπέρ της Εταιρείας. Διατηρούν τον τίτλο δια βίου και δεν έχουν υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής ούτε ετησίας συνδρομής. Λαμβάνουν το έντυπο της Εταιρείας και μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και να λαμβάνουν το λόγο, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου ούτε εκλέγονται στα αξιώματα της Εταιρείας.
Δεν επιτρέπεται να ανακηρυχθούν ως επίτιμα μέλη άνω των πέντε ατόμων κάθε ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 11
Αντεπιστέλλοντα και Χορηγά Μέλη

Αντιπιστέλλοντα μέλη θεωρούνται τα άτομα που έχουν τα τυπικά προσόντα εγγραφής τους στο σωματείο ως τακτικά μέλη, κατοικούν και εργάζονται όμως στο εξωτερικό.
Χορηγά μέλη είναι Ινστιτούτα, Εταιρείες, Οργανισμοί, Ομάδες, Ερευνητικά Κέντρα ή Εργαστήρια και άτομα τα οποία συνδέονται με ή υποστηρίζουν οικονομικά τον σκοπό του Σωματείου.
Τόσο τα αντεπιστέλλοντα όσα και τα χορηγά μέλη αυτά πληρώνουν δικαιώματα εγγραφής και ετήσια συνδρομή και εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Δ.Σ. του σωματείου. Αναγράφονται στον κατάλογο αντεπιστελλόντων και χορηγών μελών του Σωματείου αντίστοιχα, έχουν το δικαίωμα να παρακολουθούν όλες τις συναντήσεις της Εταιρείας, δεν έχουν όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Άρθρο 12
Εγγραφή Μελών

  1. Η εγγραφή των μελών (πλην των επίτιμων, για τα οποία ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 10) γίνεται μετά από αίτησή τους προς το Δ.Σ. του σωματείου και πρότασή τους από δύο τακτικά μέλη. Μαζί με την αίτησή τους, τα ενδιαφερόμενα μέλη πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα αντίγραφο του πτυχίου τους, καθώς και αποδείξεις της ενασχόλησής τους με την ιατρική ή τις συναφείς επιστήμες. Η αίτηση εξετάζεται από το Δ.Σ. και η απόφαση λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η έγκριση του Δ.Σ. θεωρείται ότι αυτοδικαίως έχει παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ως μέλος του σωματείου την 90η ημέρα μετά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση αρνητικής αποφάσεως, ο υποψήφιος μπορεί να επανέρχεται ανά διετία τηρούμενης της ίδιας διαδικασίας. Κάθε μέλος θα προμηθεύεται ταυτότητα ή κάρτα μέλους, που θα αποδεικνύει ότι ανήκει στο σωματείο.
  2. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν αλλοδαποί να καταστούν τακτικά μέλη του σωματείου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα των Ελλήνων τακτικών μελών. Στη περίπτωση αυτή η εγγραφή ως τακτικών μελών γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), ύστερα από εξέταση της αίτησης τους και εισήγηση από το Δ.Σ..
  3. Επίσης, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. και απόφαση Γενικής Συνέλευσης, να εγγραφούν ως τακτικά μέλη, επιφανείς επιστήμονες ή άτομα, που δεν διαθέτουν το απαραίτητο για να είναι τακτικά μέλη πτυχίο, πλην όμως η ενασχόλησή τους είναι τέτοια που προάγει με κάθε τρόπο την Ιατρική έρευνα και εκπαίδευση.
  4. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των 20 ευρώ. Η πρώτη συνδρομή καταβάλλεται με την εγγραφή του νέου μέλους, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται μέχρι και τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Η ετήσια συνδρομή μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις Μελών

Τα τακτικά και δόκιμα μέλη υποχρεούνται α) να καταβάλλουν τις συνδρομές τους, β) να μετέχουν στις Γ.Σ., γ) να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, έχοντας παράλληλα το δικαίωμα να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού και δ) να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.

Άρθρο 14
Απώλεια Ιδιότητας Μέλους-Επανεγγραφή

1) Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το σωματείο κατόπιν γραπτής δήλωσης του προς το Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη σπουδαίου λόγου. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του, ενώ δεν επιστρέφεται η συνδρομή που έχει καταβληθεί για το έτος στο οποίο το μέλος αποχωρεί για οιονδήποτε λόγο.
2) Αν ένα τακτικό ή δόκιμο μέλος, α) δεν καταβάλλει τη συνδρομή του επί δύο (2) συνεχή έτη χωρίς αποχρώντα λόγο (πχ απουσία στο εξωτερικό, νόσος), β) υποπέσει σε παράπτωμα μη συμβατό με την ιατρική δεοντολογία γ) επιδείξει συμπεριφορά ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια και το κύρος του σωματείου, ή προσβάλλει αυτό, δ) η συμπεριφορά τους είναι αντίθετη προς το συμφέρον και το σκοπό του σωματείου, ή τις λαμβανόμενες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γενικής Συνέλευσης, ή ε) καταδικασθεί αμετάκλητα από Δικαστήριο της χώρας για ατιμωτικό αδίκημα, δύναται είτε να διαγραφεί οριστικά ή να στερηθεί προσωρινά την ιδιότητά του ως μέλους για χρονική διάρκεια από ένα έως τρία έτη, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από κλήση σε απολογία. Αυτές οι κυρώσεις αποφασίζονται σε συνεδρία του Δ.Σ., με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και κοινοποιούνται εγγράφως μόνο στο περί ου πρόσωπο. Σε περίπτωση που το μέλος αρνηθεί την κλήση προς απολογία ή περάσει άπρακτο το διάστημα ενός μηνός, τότε θεωρείται ότι δέχεται την οιαδήποτε απόφαση του Δ.Σ..
Το διαγραφέν ή στερούμενο προσωρινώς την ιδιότητά του, μέλος δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση για ακύρωση της απόφασης του Δ.Σ.. Η προσφυγή γίνεται εντός δύο (2) μηνών από της κοινοποιήσεως της απόφασης με αίτηση του διαγραφέντος προς τον Πρόεδρο του Σωματείου, αλλιώς η απόφαση καθίσταται τελεσίδικη. Η εξέταση της προσφυγής είναι υποχρεωτική και γίνεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, που λαμβάνει χώρα μετά την ημερομηνία υποβολής της προσφυγής. Ο διαγραφείς αναπτύσσει τις απόψεις του ενώπιον της Γ.Σ. και η απόφαση ακυρώσεως της διαγραφής λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών, με την απόφαση αυτή να είναι τελεσίδικη.
Το διαγραφέν για οιοδήποτε λόγο μέλος ευθύνεται για κάθε υποχρέωση που ανέλαβε έναντι του σωματείου κατά τον χρόνο που υπήρξε μέλος. Συνδρομές ή και εγγραφές που έχουν ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφονται. Όποιος έπαψε να είναι μέλος του σωματείου δεν έχει πλέον ουδεμία αξίωση ή οποιαδήποτε απαίτηση από το σωματείο, ούτε κανένα δικαίωμα στην περιουσία του.
3) Σε περίπτωση θανάτου ή υποβολής σε καθεστώς πλήρους δικαστικής συμπαράστασης ενός μέλους, αυτό χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητά του ως μέλος. Τυχόν καταβληθείσα συνδρομή δεν επιστρέφεται στους κληρονόμους του ή στους νόμιμους αντιπροσώπους.
4) Επανεγγραφή διαγραφέντος μέλους γίνεται μόνο στην περίπτωση που διαγράφηκε λόγω μη καταβολής της συνδρομής του επί δύο έτη, όταν το συγκεκριμένο μέλος καταβάλλει όλες τις οφειλόμενες συνδρομές του. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, εάν η απόφαση γίνει τελεσίδικη, δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή πριν συμπληρωθεί ο χρόνος της προσωρινής διαγραφής. Στις περιπτώσεις οριστικής διαγραφής, η επανεγγραφή δεν είναι δυνατή δια βίου.

Free Joomla! template by Age Themes