Καταστατικό σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Άρθρο 15
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται σωματείο, είναι:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο
  2. Η Γενική Συνέλευση των μελών
  3. Η Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο 16
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος. Η θητεία του είναι διετής.
2. Όλα τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση ως εξής:
Στην τακτική Γενική Συνέλευση κάθε δεύτερου έτους διενεργείται ψηφοφορία για την εκλογή Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και ενός Μέλους, των οποίων η θητεία είναι διετής. Πριν την έναρξη των αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Ο Γενικός Γραμματέας του απερχομένου Δ.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή τα ψηφοδέλτια στα οποία είναι γραμμένοι οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά.
Ο Αντιπρόεδρος που εκλέγεται καταλαμβάνει αυτοδικαίως το αξίωμα του Προέδρου την επόμενη διετία ή και ενωρίτερα αν ο Πρόεδρος αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο. Η ψηφοφορία είναι δυνατόν να γίνεται με αλληλογραφία και ηλεκτρονικά μέσω Internet, με τρόπο όμως που να διασφαλίζεται η μυστικότητά της. Στην επιστολική ψήφο, τα ψηφοδέλτια τα οποία θα αποστέλλονται ταχυδρομικά, θα πρέπει να έχουν φθάσει με κλειστό φάκελο στο Γραφείο της Εταιρείας έγκαιρα, ώστε ο φάκελος να τοποθετείται στην κάλπη με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Κάθε ψηφοφόρος σημειώνει σταυρό μπροστά από τα ονόματα των προσώπων που επιθυμεί να εκλεγούν, (ένα για τη θέση του Αντιπροέδρου, ένα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, ένα για τη θέση του Ταμία και ένα για τη θέση του μέλους) δεν μπορεί όμως να προσθέσει άλλο όνομα, άλλως το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων εκλέγεται ο πλειοψηφών σε κάθε θέση και ο αμέσως επιλαχών εκλέγεται αναπληρωματικός για τη συγκεκριμένη θέση. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
3. Υποψηφιότητες για τα ανωτέρω αξιώματα υποβάλλονται εγγράφως προς το Δ.Σ. τουλάχιστον ένα μήνα πριν τις αρχαιρεσίες, ήτοι πριν την τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να συνταχθούν τα ψηφοδέλτια και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την δια αλληλογραφίας ψηφοφορία. Στην αίτηση υποψηφιότητας αναγράφεται η θέση στην οποία επιθυμεί να εκλεγεί κάθε υποψήφιος. Με ευθύνη του Δ.Σ. συντάσσονται δύο ψηφοδέλτια, ένα για το αξίωμα του Αντιπροέδρου και ένα για τις υπόλοιπες θέσεις του Δ.Σ..
4. Τα πρακτικά της Γ.Σ. κατά την οποία έλαβαν χώρα αρχαιρεσίες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της Συνελεύσεως, καθώς και από την Εφορευτική Επιτροπή.
5. Το νέο Δ.Σ., με πρωτοβουλία του Προέδρου του (Αντιπρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.), συνέρχεται σε σώμα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του εντός εβδομάδος, ενώ παραλαμβάνει κανονικά, με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής που υπογράφεται από το απερχόμενο και το νέο Δ.Σ., την περιουσία της Εταιρείας, το αρχείο, τα κλειδιά και την σφραγίδα. Μέχρις αναλήψεως της διοικήσεως από το νέο Δ.Σ., η υπηρεσία διεξάγεται από το παλαιό Δ.Σ..
7. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο, διά του Γραμματέα, και συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα σε ημέρα και ώρα καθορισμένη και έκτακτα όταν το κρίνει ο ίδιος ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τριών τουλάχιστον από τα υπόλοιπα πρόσωπα που απαρτίζουν το Δ.Σ., ή όταν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή. Τα μέλη του Δ.Σ. ειδοποιούνται από το Γραμματέα τηλεφωνικώς τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν, ενώ στην έδρα του σωματείου αναρτάται και πρόσκληση για σύγκλιση του Δ.Σ., με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος.
8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 3 από τα μέλη του. Εάν, εξαιτίας της έλλειψης απαρτίας, ματαιωθεί μία συνεδρίαση, ακολουθεί δεύτερη μετά από δύο ημέρες, για την οποία απαιτείται η αυτή ως άνω απαρτία.
Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει οποτεδήποτε, χωρίς την τήρηση προθεσμίας πρόσκλησης των μελών του και να αποφασίζει έγκυρα για οποιοδήποτε θέμα, εάν συμφωνούν και είναι παρόντα όλα τα μέλη του.
9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. είναι έγκυρες με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ η ψηφοφορία είναι φανερή. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει.
Κατ’ εξαίρεση, όταν επιλαμβάνονται ψηφοφορίας προσωπικά ζητήματα, τότε η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και, εάν υπάρξει πάλι ισοψηφία, το θέμα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εκτάκτως μέσα σε σαρανταπέντε (45) ημέρες.
10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ., οι γνώμες της μειοψηφίας και οι εν γένει εισηγήσεις καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφονται απ' όλα τα μέλη που παρίστανται.
Τα μέλη του Δ.Σ. δεν ευθύνονται για αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε συνεδρίαση στην οποία είτε δε συμμετείχαν είτε ήταν μεν παρόντα, αλλά διαφώνησαν.
11. Σε περίπτωση παραιτήσεως, ή θανάτου του Αντιπροέδρου καθώς και σε απομάκρυνση από την θέση του καθ' οποιονδήποτε τρόπο, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Αντιπροέδρου.
Σε περίπτωση αποχωρήσεως άλλου μέλους του Δ.Σ. πριν λήξει η θητεία του, την θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός για την θέση αυτή.
Αν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί για οποιοδήποτε λόγω κάτω από τα πέντε άτομα και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται υποχρεωτικά από τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. εντός διμήνου έκτακτη Γ.Σ. για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Η νέα διοίκηση έχει θητεία το υπόλοιπο της προκατόχου της.

Άρθρο 17
Καθήκοντα του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο:
α) να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, πλην της ακίνητης περιουσίας, για την οποία είναι αρμόδια η Γ.Σ., καθώς και για τις υποθέσεις εκείνες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ..
β) να συγκαλεί τις τακτικές και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και να προετοιμάζει τις εργασίες της.
γ) να συντάσσει τον προϋπολογισμό των εσόδων και τον απολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.
δ) να επιβλέπει την ακριβή εφαρμογή των διατάξεων του καταστατικού και να επιμελείται για τη σωστή λειτουργία του σωματείου
ε) να εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και γενικώς να φροντίζει και να αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου.
στ) να επιβάλλει ποινές στα μέλη του σωματείου, αποφασίζοντας για οριστική διαγραφή κάποιου μέλους ή την προσωρινή στέρηση της ιδιότητάς του
ζ) να εγγράφει τα νέα μέλη.
η) να συγκροτεί και να συντονίζει επιτροπές για ειδικότερα θέματα που απασχολούν το σωματείο.
θ) να ορίζει επίτιμα μέλη του Σωματείου, τα οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα πέντε το χρόνο.
Οι υπηρεσίες των μελών του Δ.Σ. είναι άμισθες και τιμητικές. Δικαιούνται όμως, λόγω απασχόλησής τους στις υποθέσεις του σωματείου, αποζημίωση για τα έξοδα κίνησης σε κάθε περίπτωση, και επιπλέον και σε έξοδα διατροφής και διαμονής στην ημεδαπή αλλά και στην αλλοδαπή για διεκπεραίωση υποθέσεων του σωματείου, όταν μετακινούνται εκτός τόπου της μονίμου κατοικίας τους.

Free Joomla! template by Age Themes