Καταστατικό σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 18
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Σωματείου το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον κάθε αρχής και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο του σωματείου. Συγκαλεί, δια του Γενικού Γραμματέα, τα Μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις του Δ.Σ., όπως και τα Μέλη του σωματείου σε συνεδριάσεις και Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες και προεδρεύει. Δίδει το λόγο στους κατά σειράν αιτούντες, αφαιρεί αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους ή τους ομιλούντες εκτός θέματος, κηρύσσει την έναρξη και τη λύση των συζητήσεων και συνεδριάσεων του Δ.Σ., θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία, μπορεί να διακόπτει ή να διαλύει οποιαδήποτε συνέλευση ή συνεδρίαση που είναι θορυβώδης και απειλούνται προστριβές και αντεγκλήσεις. Δίνει την εντολή για τις πληρωμές που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό ή που έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. στον Ταμία. Σε έκτακτες ανάγκες μπορεί να διαχειρισθεί χωρίς έγκριση του Δ.Σ. ποσό μέχρι διακόσια πενήντα (250,00) Ευρώ. Το ύψος του ποσού αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση. Διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό του σωματείου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., συμμορφούμενος όμως με την ελληνική εργατική νομοθεσία. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση των διατάξεων του καταστατικού και υπογράφει εν ονόματι της Σωματείου τα αποστελλόμενα έγγραφα και τις κάρτες των Μελών. Υπογράφει, μαζί με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. τα πρακτικά, ενώ υπογράφει από κοινού με τον Αντιπρόεδρο και τον Ταμία όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα. Ελέγχει τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ..
Ο Πρόεδρος, σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Δικαιούται να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του Δ.Σ. για την διενέργεια συγκεκριμένων διαχειριστικών ή εκπροσωπευτικών πράξεων. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι έγγραφη και δίδεται είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο είτε με ιδιωτικό έγγραφο με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του Προέδρου.

Άρθρο 19
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος είναι ο άμεσος συνεργάτης του Προέδρου, τον οποίο αναπληρώνει, όπως αναπληρώνει και τον Ταμία, καθ’ όλη την έκταση των καθηκόντων τους, όταν αυτοί απουσιάζουν ή έχουν κάποιο πρόβλημα κωλύματος. Βοηθάει πάντα τον Πρόεδρο, για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος καταστατικού και οι αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.. Συντάσσει και υπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εντάλματα και έγγραφα. Σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται από τα μέλη του Δ.Σ. κατόπιν απόφασης ληφθείσας με απλή πλειοψηφία

Άρθρο 20
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γραμματέας φυλάσσει τα αρχεία και τη σφραγίδα του σωματείου, κρατάει την αλληλογραφία και το μητρώο των μελών, γράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και καλεί τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο. Παραλαμβάνει τα εισερχόμενα έγγραφα τα οποία και πρωτοκολλεί. Συντάσσει κατ’ εντολή του Προέδρου και του Δ.Σ. τα εξερχόμενα έγγραφα τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, τα πρωτοκολλεί και τα αποστέλλει. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδριάσεων του Σωματείου και τηρεί τα αντίστοιχα βιβλία. Επιμελείται της αποστολής των καρτών μέλους στα εγγραφόμενα μέλη του σωματείου. Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση του σωματείου κάθε έτους ανακοινώνει την έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. για το παρελθόν έτος. Η έκθεση συντάσσεται από τον ίδιο και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο. Εξετάζει τις αιτήσεις για εγγραφές νέων μελών, αν πληρούν τις προϋποθέσεις και εισηγείται στο Δ.Σ.. Σε περίπτωση κωλύματός του, αναπληρώνεται από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 21
ΤΑΜΙΑΣ

1. Ο Ταμίας τηρεί όλα τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και στοιχεία για την παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του σωματείου, στα οποία καταχωρεί κάθε έσοδο ή έξοδο που πραγματοποιείται. Ενεργεί κάθε είσπραξη, περιλαμβανομένης και της ετήσιας συνδρομής των μελών, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις από το προς τούτο διπλότυπο μπλοκ αποδείξεων, θεωρημένο από τον Πρόεδρο. Τηρεί βιβλίο εσόδων και βιβλίο περιουσίας της Εταιρείας. Όλα τα βιβλία φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και την σφραγίδα της Εταιρείας.
Δεν δικαιούται να ενεργήσει καμία πληρωμή, χωρίς ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο, εκτός από τα τακτικά έξοδα της Εταιρείας (μισθοί, πάγια έξοδα). Είναι προσωπικά υπεύθυνος για όλα τα ανωτέρω βιβλία και τα παραστατικά έγγραφα. Ενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων του σωματείου από τους λογαριασμούς στην Τράπεζα μετά από εξουσιοδότηση του Προέδρου, και φυλάσσει τα παραστατικά των αντίστοιχων δαπανών. Το σωματείο τηρεί σε τράπεζα λογαριασμό στον οποίο κατατίθενται υποχρεωτικά κάθε ταμειακό υπόλοιπο που υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000,00) Ευρώ.
Οφείλει τέλος να γνωστοποιεί στο Δ.Σ. τα μέλη που καθυστερούν ή αρνούνται να καταβάλλουν τις συνδρομές τους. Τον Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
Αυτονόητο είναι ότι ο Ταμίας ευθύνεται απέναντι στο σωματείο για κάθε πληρωμή που πραγματοποιεί χωρίς αντίστοιχη εντολή ή έγκριση από το Δ.Σ..
2. Ο Ταμίας σε συνεδρίαση του Δ.Σ., στο τέλος κάθε έτους, αναφέρει την κατάσταση του Ταμείου του σωματείου και υποβάλει συγχρόνως τον απολογισμό –ισολογισμό του λήγοντος έτους, για έγκριση. Συγχρόνως, διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή, έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του σωματείου, αναφερόμενος σε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές αυτών καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.
Τέλος, ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός-ισολογισμός κάθε έτους και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην πρώτη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Ο Ταμίας υπόκειται και σε ανά τρίμηνο έλεγχο, εάν το Δ.Σ. θεωρήσει τούτο αναγκαίο. Τον έλεγχο αυτόν διενεργούν μέλη του Δ.Σ. που θα ορίσει ο Πρόεδρος. Τέλος, η Ελεγκτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τον Ταμία.
4. Στο έργο του ο Ταμίας υποβοηθείται από την Ειδική Επιτροπή Οικονομικών θεμάτων που ορίζεται από το Δ.Σ..

Άρθρο 22
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το Δ.Σ. μπορεί να καταρτίζει επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει την φροντίδα για την επίτευξη ορισμένων σκοπών και δραστηριοτήτων του σωματείου ή την ιδιαίτερη καλλιέργεια των ενδιαφερόντων (ενδεικτικά, Ειδική Επιτροπή επί οικονομικών θεμάτων, Επιστημονική Επιτροπή για τις επιστημονικές εκδηλώσεις-συνεδριάσεις)

Free Joomla! template by Age Themes