Καταστατικό σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 23
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο από το οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό, δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο στην έδρα του σωματείου και προεδρεύει αυτός.
2) Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Τακτική γενική συνέλευση συγκροτείται από τα μέλη του σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, μία φορά το χρόνο, υποχρεωτικά στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους και δη έως το τέλος του μηνός Ιανουαρίου.
Η έκτακτη γενική συνέλευση καλείται: α) όταν τη θεωρήσει απαραίτητη το Δ.Σ., β) όταν το ζητήσουν με γραπτή αίτηση που θα ορίζει και τα θέματα της Γ.Σ. το 1/5 των τακτικών μελών που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, γ) σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί από οποιαδήποτε αιτία, κάτω από 5 άτομα και δεν υπάρχουν νόμιμοι αναπληρωτές ή δ) εάν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή, για θέμα της αρμοδιότητάς της. Η Γ.Σ. πρέπει να συγκληθεί εντός τριάντα ημερών από την ημέρα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. ή της αίτησης των τακτικών μελών ή της μείωσης των μελών του Δ.Σ. ή της αίτησης της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Στη Γενική αυτή Συνέλευση ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και εγκρίνεται ο απολογισμός-ισολογισμός του προηγουμένου έτους, συζητείται δε κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Εταιρεία.
3) Η πρόσκληση για τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται από το Γραμματέα σε όλα τα μέλη του σωματείου είτε με ατομικές προσκλήσεις τουλάχιστον 45 ημέρες προ της ημερομηνίας της Συνελεύσεως είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email), ενώ η πρόσκληση για έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται με τους ίδιους τρόπους αλλά τουλάχιστον 10 ημέρες προ της ημερομηνίας Συνελεύσεως. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ.. Τέλος, η πρόσκληση αναρτάται σε κάθε περίπτωση στον πίνακα ανακοινώσεων του σωματείου που βρίσκεται στην έδρα του. Με τον ίδιο τρόπο ανακοινώνεται το αργότερο δύο ημέρες πριν από τη Γ.Σ. ο κατάλογος των μελών που δεν μπορούν να λάβουν μέρος σ’ αυτήν, λόγω της ύπαρξης οφειλών τους το σωματείο.
Εάν το Δ.Σ. κρίνει ότι η σύγκλιση της Γ.Σ. πρέπει να λάβει μεγαλύτερη δημοσιότητα, η πρόσκληση των μελών μπορεί επιπρόσθετα να γίνεται με δημοσίευμα σε ημερήσια τοπική εφημερίδα, με ατομικές προσκλήσεις των μελών ή με άλλα πρόσφορα μέσα.
Στη Γ.Σ. δεν μπορούν να συζητηθούν άλλα θέματα ημερησίας διάταξης εκτός από αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση.
Εάν πρόκειται να λάβουν χώρα και αρχαιρεσίες, γίνεται και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων.
4) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το 1/3 των μελών του σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και έχουν εγγραφεί στο σωματείου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, προκειμένου να αποφασίσει για παν άλλο θέμα πλην του αναφερόμενου στο άρθρο 31 του παρόντος που αφορά την τροποποίηση του καταστατικού, τη μεταβολή του σκοπού ή τη διάλυση του σωματείου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται νέα Συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς ειδοποίηση εντός οχτώ (8) ημερών το αργότερο, οπότε και θεωρείται έγκυρη ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.
5) Η είσοδος στο χώρο της Γ.Σ. και η νομιμοποίηση των μελών ελέγχεται από το Γραμματέα με βάση κατάσταση των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών του σωματείου και την ημέρας απόκτησης της ιδιότητας ως μέλους. Στην κατάσταση υπογράφουν τα μέλη δίπλα στο όνομά τους, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της Συνέλευσης.
6) Την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. κηρύσσει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο αναπληρωτής του, ο οποίος ελέγχει την ύπαρξη απαρτίας και διευθύνει, μαζί Γενικό Γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα πρακτικά, τις εργασίες της Γ.Σ., εκτός από τις περιπτώσεις που γίνονται λογοδοσία του Δ.Σ. ή αρχαιρεσίες οπότε εκλέγεται επί τούτου Πρόεδρος και Γραμματέας της Συνελεύσεως.
7) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται φανερά με ανάταση και καταμέτρηση χεριών ή με ονομαστική κλήση ή με ψηφοφορία, κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Καταμετρητές είναι οι διευθύνοντες τις εργασίες της Γ.Σ.. Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται τηρούνται πρακτικά, τα οποία καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών.
8) Οι ψηφοφορίες διεξάγονται μυστικά αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) την εκλογή Δ.Σ., β) την εκλογή της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ., δ) την επιβολή της οριστικής διαγραφής από το σωματείο και ε) κάθε άλλο θέμα το οποίο προβλέπει ο νόμος και το παρόν καταστατικό. Σε περίπτωση ισοψηφίας για το συγκεκριμένο θέμα της περίπτωσης (δ), επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και εάν υπάρξει πάλι ισοψηφία η απόφαση είναι υπέρ του κατηγορουμένου.
9) Οι αρνούμενοι ψήφο και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπόψη στο υπολογισμό του αριθμού των ψηφισάντων. Η συμμετοχή στις ψηφοφορίες απουσιάζοντος μέλους με επιστολή ή τηλεγράφημα δεν επιτρέπεται.
10) Κάθε πρόταση που απορρίφθηκε δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου προς ψήφιση στην Γενική Συνέλευση προ της παρελεύσεως έτους.

Άρθρο 24
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. υπάγονται ιδίως:
Α) η εκλογή του Δ.Σ., όπως ορίζεται στο παρόν, κάθε δύο έτη
Β) η έγκριση ή η απόρριψη του απολογισμού δραστηριοτήτων του σωματείου του Δ.Σ. και της οικονομικής διαχείρισης
Γ) η λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σωματείου και τον οικονομικό του προϋπολογισμό
Δ) η εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής και Ελεγκτικής Επιτροπής
Ε) η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας που της παρέχεται από το καταστατικό
ΣΤ) η τροποποίηση του καταστατικού του σωματείου και η μεταβολή του σκοπού του.
Ζ) η διάλυση του σωματείου
Η) η επιβολή έκτακτων οικονομικών εισφορών στα μέλη, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ύψος της ετήσιας συνδρομής.
2) Εκτός από άλλα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στην αρμοδιότητα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποχρεωτικά υπάγονται τα εξής θέματα, για τα οποία καλείται να αποφασίσει:
Α) ο διαχειριστικός απολογισμός του προηγουμένου έτους.
Β) ο ισολογισμός-απολογισμός του έργου του σωματείου στο έτος που έληξε.
Γ) Η υποβολή για έγκριση του προϋπολογισμού εξόδων του επόμενου έτους.
3) Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της Διοίκησης και ασκεί πειθαρχική εξουσία σε βάρος τους, σε περίπτωση παραβάσεως του παρόντος καταστατικού ή του νόμου. Ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος και μετά την απολογία του μέλους, κατόπιν κλήσης του, δικαιούται να επιβάλλει τις εξής ποινές:
α) Επίπληξη.
β) Αυστηρή επίπληξη.
γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., οπότε τη θέση του καταλαμβάνει ο αναπληρωματικός.
δ) Έκπτωση από το αξίωμα.
ε) Οριστική αποβολή από την Εταιρεία.

4) Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρεωτικά από το νόμο ή το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τη Γ.Σ., τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
Κατά τα λοιπά η λειτουργία του σωματείου διέπεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της σωματειακής νομοθεσίας.

Free Joomla! template by Age Themes