Καταστατικό σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Άρθρο 25
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σε κάθε Γ.Σ. που εκλέγεται Δ.Σ., εκλέγεται και Ελεγκτική επιτροπή από 3 τακτικά μέλη και 3 αναπληρωματικά με θητεία δύο ετών (2). Αυτός που λαμβάνει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης είναι ο Πρόεδρος.
Οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή αυτή μπορούν να υποβληθούν προφορικά αμέσως πριν την ψηφοφορία και η ψηφοφορία μπορεί να είναι ανοικτή. Υποψήφιος για το Δ.Σ. δε μπορεί να είναι και υποψήφιος για την Ε.Ε. και αντίστροφα.

Αποστολή της Ε.Ε. είναι να ελέγχει την οικονομική διαχείριση και τα σχετικά βιβλία, καθώς και το περιεχόμενο του Ταμείου, και να υποβάλει κάθε χρόνο στην τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για την οικονομική κατάσταση του σωματείου και την διαχείριση του Δ.Σ..
Η ελεγκτική επιτροπή συνεδριάζει ανά εξάμηνο και δικαιούται να ζητήσει την σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ..
Ο έλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή και σε έκτακτα, εφόσον η Ε.Ε. το κρίνει σκόπιμο.
Σε περίπτωση έλλειψης ομοφωνίας, μεταξύ των μελών της επιτροπής για τη σύνταξη από κοινού έκθεσης, αποφαίνεται πρακτικά η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Άρθρο 26
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

Οι επιστημονικές συνεδριάσεις του σωματείου προγραμματίζονται με απόφαση του Δ.Σ. και αποσκοπούν στη συζήτηση επιστημονικών θεμάτων και ανακοινώσεων. Τα μέλη προσκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα είτε διά ατομικών προσκλήσεων είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) είτε με αποστολή γραπτού μηνύματος (SMS). Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και το θέμα της επιστημονικής συνεδρίασης.
Περίληψη των ανακοινώσεων ή των διαλέξεων που πρόκειται να αναπτυχθούν στις συνεδριάσεις υποβάλλονται στο Δ.Σ. του σωματείου και κρίνονται είτε από τα μέλη του Δ.Σ. είτε από την τυχόν υπάρχουσα Επιστημονική Επιτροπή, αν είναι κατάλληλες για ανακοίνωση ή όχι, ή εάν είναι απαραίτητη κάποια διόρθωση σε αυτές. Κατά την κρίση τους, τα μέλη του Δ.Σ. ή η Επιστημονική Επιτροπή είναι δυνατόν να συμβουλεύεται επιστήμονες που κατά τη γνώμη της έχουν ικανοποιητική γνώση του αντικειμένου της ανακοινώσεως και δύναται να τους καλεί ως ομιλητές.
Στις συνεδριάσεις αυτές θεωρείται ότι η Εταιρεία είναι σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών, όχι όμως μικρότερος των δέκα (10). Στις συνεδριάσεις αυτές δεν γίνεται συζήτηση για διοικητικά θέματα, ούτε λαμβάνονται αποφάσεις για τέτοια θέματα.
Οι συνεδριάσεις διευθύνονται από τον Πρόεδρο του σωματείου. Ο Πρόεδρος καθορίζει τον χρόνο κάθε ανακοινώσεως, τη σειρά των προς συζήτηση θεμάτων και δικαιούται να διακόπτει τον ομιλητή όταν αυτός εξέρχεται του θέματος ή η ομιλία του παρατείνεται πέραν του χρόνου που του έχει διατεθεί.
Εκτός από τα μέλη, είναι δυνατόν να επιτραπεί από το Δ.Σ. σε επιστήμονα μη μέλος, να ανακοινώσει εργασία του ή να κάνει διάλεξη σε συνεδριάσεις της Εταιρείας σε ειδικά θέματα ή θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 27

Το σωματείο είναι δυνατόν να προβεί στην έκδοση περιοδικού ή ενημερωτικού δελτίου, ανάλογα με τις δυνατότητές του. Η απόφαση θα ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση μετά από πρόταση του Δ.Σ. και θα καθορίσει τον τίτλο, την μορφή και το περιεχόμενο της εκδόσεως, την συντακτική επιτροπή ως και όποιο άλλο θέμα σχετικό με το αντικείμενο αυτό. Επίσης, με απόφαση του Δ.Σ., το σωματείο είναι δυνατόν να προβεί στη δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδικτυακό χώρο (internet). Η ονομασία της ιστοσελίδας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΠΑΘΛΑ-ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Άρθρο 28

Η Εταιρεία μπορεί να καθορίσει ηθικά και υλικά έπαθλα για πρωτότυπες εργασίες ή έρευνες. Το αθλοθετούμενο ποσό καθορίζεται από το Δ.Σ., η επιστημονική όμως αξία των εργασιών κρίνεται από τη Γενική Συνέλευση/Επιστημονική Επιτροπή.

Άρθρο 29

Σε περίπτωση θανάτου μέλους της Εταιρείας, εκτός από τις τυπικές προσφορές (στεφάνι κλπ) μπορεί η Εταιρεία να αθλοθετεί και ένα χρηματικό ποσό που καθορίζει το Δ.Σ. στη μνήμη του εκλιπόντος, για πρωτότυπη ιατρική μελέτη.

Free Joomla! template by Age Themes