Καταστατικό σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΒΙΒΛΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 30

Το σωματείο πρέπει να τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

  • Βιβλίο Μητρώου Μελών, στο οποίο καταχωρίζονται με αύξοντα αριθμό τα στοιχεία των μελών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμός τηλεφώνου).
  • Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβούλιου
  • Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής
  • Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων
  • Βιβλίο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων

Αν χρειαστεί τήρηση άλλων βιβλίων που δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω λίστα, το Δ.Σ. αποφασίζει για την τήρηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΑΡΘΡΟ 31

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΚΟΠΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού είναι δυνατόν να γίνει από τη Γ.Σ., για λήψη όμως τέτοιας αποφάσεως πρέπει, κατ' εξαίρεση του προβλεπόμενου του άρθρου 23 του παρόντος, να είναι παρόντα το 1/2 των τακτικών μελών της και η απόφαση να ληφθεί με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων. Το Δ.Σ. στην πρόσκλησή του για σύγκληση Γ.Σ. προς αλλαγή του καταστατικού θα πρέπει να αναγράφει λεπτομερώς τις προτεινόμενες αλλαγές.
Απόφαση για μεταβολή του σκοπού του σωματείου μπορεί να ληφθεί μόνο εάν συναινέσουν όλα τα τακτικά μέλη. Η συναίνεση των απόντων μπορεί να δοθεί εγγράφως.
Το σωματείο διαλύεται αυτομάτως, αν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από δέκα ή εάν συντρέχουν οι οριζόμενοι από τις σχετικές διατάξεις του νόμου λόγοι. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση του σωματείου απαιτείται η παρουσία στη Γενική Συνέλευση του μισού τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών, οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.
Σε περίπτωση διαλύσεως του σωματείου, το σύνολο της περιουσίας αυτού περιέρχεται στο Χαμόγελο του Παιδιού για την ενίσχυση των σκοπών του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Από το σώμα των ιδρυτικών μελών ορίζεται προσωρινή Διοίκηση από τρία μέλη (τον Αστέριο Καραγιάννη ως Πρόεδρο, τον Αθανάσιο Συμεωνίδη ως Γραμματέα και τον Βασίλειο Άθυρο ως Ταμία), η οποία θα αναλάβει την υποβολή του παρόντος καταστατικού στο αρμόδιο Δικαστήριο για έγκριση και αναγνώριση του σωματείου και μέσα σε διάστημα ενός μηνός θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για την διενέργεια αρχαιρεσιών Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής. Στις αρχαιρεσίες αυτές και για μοναδική φορά θα εκλεγεί Πρόεδρος κατ' ευθείαν πέραν των προβλεπομένων από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού. Μετά την εκλογή του Δ.Σ., η αποστολή της προσωρινής Διοίκησης θα έχει περατωθεί. Μέχρι τότε θα έχει το δικαίωμα να ενεργεί εισπράξεις για λογαριασμό της Εταιρείας (συνδρομές, δικαιώματα εγγραφής κλπ), να προβαίνει σε πληρωμές σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και να διοργανώνει επιστημονικές εκδηλώσεις.

Άρθρο 33

Το παρόν καταστατικό, το οποίο αποτελείται από τριάντα τρία (33) άρθρα, αφού αναγνώστηκε, εγκρίνεται ομόφωνα και υπογράφεται ως έπεται από τα ιδρυτικά Μέλη της Ε.Λ.Ε.Ι.ΕΚ σήμερα, την 30 Οκτωβρίου 2013 στην Θεσσαλονίκη. Το καταστατικό θα ισχύει από την καταχώρισή του στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο του αρμόδιου Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη
30 Οκτωβρίου 2013

Free Joomla! template by Age Themes